Διάβασε

Το βάρος της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Πέραν του φόρου εισοδήματος, οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν κάθε χρόνο και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Το μέτρο αυτό υιοθετήθηκε στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τη χώρα  μας, αποσκοπώντας «στο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον».

Υπολογισμός

Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) υπολογίζεται κλιμακωτά σε όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ως εξής: Για εισόδημα €12.001 - 20.000: 2,2%, €20.001 - 30.000: 5,00%,  €30.001- 40.000: 6,50%, €40.001 - 65.000: 7,50%, €65.001 - 220.000: 9,00%, ποσά άνω των  220.000: 10,00%.

Σημειώνεται ότι από το 2020  και υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, η ειδική εισφοράς αλληλεγγύης αναμένεται να καταργηθεί για εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000 ευρώ και να μειωθεί για τα λοιπά εισοδήματα.

Η Εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο των εισοδήματών του φορολογουμένου ανεξαρτήτου πηγής, δηλ. στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κλπ. Επιβάλλεται δε και στα εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, πραγματικά ή τεκμαρτά.

Κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλεται η ΕΕΑ (α) σε πρόσωπα που είναι ολικά τυφλοί και με βαριές κινητικές αναπηρίες, (β) στην αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης (γ) στους μακροχρόνια ανέργους και όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας εφόσον δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Για τους έγγαμους, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους υπολογίζεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Στους μισθωτούς και συνταξιούχους η ΕΕΑ παρακρατείται από τον εργοδότη ή από το  φορέα που καταβάλλει την σύνταξη.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η Εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό μεικτό εισόδημά του φορολογούμενου, δηλαδή στο ποσό του εισοδήματος πριν την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Έτσι ένας μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

  • 40.000 ευρώ, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με μέσο συντελεστή 27,5% συν 3,32% ΕΕΑ, δηλ. τελικά φορολογείται με 30,82%.
  • 60.000 ευρώ, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με μέσο συντελεστή 33,3% συν 4,71% ΕΕΑ, δηλ. τελικά φορολογείται με 38,04%.
  • 80.000 ευρώ υπόκειται σε φόρο εισοδήματος με μέσο συντελεστή 36,25% συν 5,69% % ΕΕΑ ,δηλ. τελικά φορολογείται με 41,94%.

Προφανώς, όσο μεγαλύτερα είναι τα φορολογητέα έσοδα ενός φορολογουμένου τόσο μεγαλύτερη είναι και η σχετικής επιβάρυνση από την Εισφορά.

Φορολογικοί Κάτοικοι εξωτερικού

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε πρόσφατα (ΝΣΚ 13/2018), ότι οι ισχύουσες Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, που έχει συνάψει η Ελλάδα, δεν καλύπτουν την ΕΕΑ, αφού δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων». Το σκεπτικό βασίζεται στην πάγια νομολογία του ΣτΕ, ότι η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος. Συγκεκριμένα έχει κριθεί, ότι η εισφορά αλληλεγγύης ναι μεν συνιστά φόρο, δεν έχει όμως ως αντικείμενο τα εισοδήματα επί των οποίων επιβλήθηκε, αλλά τα εισοδήματα αυτά θεωρήθηκαν, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ως τα πλέον ασφαλή στοιχεία διαγνώσεως της φοροδοτικής ικανότητας, στην οποία απέβλεψε (ΝΣΚ 130/2017).

Σε αυτή τη βάση κρίθηκε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού εφόσον αποκομίζουν κέρδος από την πώληση μετοχών ή μεριδίων ελληνικής εταιρεία, οφείλουν να καταβάλουν φόρο υπεραξίας 15% και εισφορά αλληλεγγύης έως 10%, όπως οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα). Ιδιαίτερα, οι κάτοικοι εξωτερικού που είναι αποδεδειγμένα φορολογικοί κάτοικοι χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, απαλλάσσονται βάσει της εν λόγω Σύμβασης από τον φόρο υπεραξίας, αλλά κατ΄αρχήν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης. Kατ’ εξαίρεση, εάν αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα από άλλη αιτία,  λόγω δηλαδή της ύπαρξης άλλων εισοδήματών πηγής Ελλάδος (π.χ. μισθώματα ακινήτων,  τόκους καταθέσεων κλπ.), δεν υποβάλλουν δήλωση μόνο για τον λόγο της πώλησης των μετοχών ή μεριδίων και συνεπώς δεν υπόκεινται ούτε σε εισφορά αλληλεγγύης.


Τζ. Πάνου, Γ. Σαμοθράκης
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα, «Καθημερινή», στις 23/09/2018

http://www.kathimerini.gr/986246/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/to-varos-ths-eidikhs-eisforas-allhleggyhs-gia-toys-forologoymenoys

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies. To find out more about our cookie policy please click here.

Accept