Διάβασε

Tax-i 141-Εισφορές στους Τίτλους Κτήσης και Αύξηση κατώτατου μισθού

ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ (ΕΦΚΑ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Δ.15/Γ'/67695/1825 σύμφωνα με την οποία, όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης ( αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης) θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 20,28%, ήτοι 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ). Υπενθυμίζεται πως είναι δυνατή η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα:

Τρόπος Υπολογισμού Εισφορών

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων χωρίς ελάχιστο όριο (δηλαδή υπολογίζονται στο πραγματικό ποσό της αμοιβής ακόμα και αν η αμοιβή αυτή είναι μικρότερη των 650 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο, αλλά παρακρατούνται και αποδίδονται από τον αντισυμβαλλόμενο (εκδότη του παραστατικού) στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του παραστατικού.

Χρόνος Ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης μετράει ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Ειδικότερα, προβλέπεται, πως αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημερών απασχόλησης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών

➢ Οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. O εκδότης του παραστατικού απογράφεται, εάν δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.

➢ Ο αμειβόμενος παραδίδει αντίγραφο της βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.

➢ Ο εκδότης του παραστατικού καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό.

➢ Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού. 

Έναρξη ισχύος

Οι ως άνω ρυθμίσεις θα έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται και παραστατικά που εκδίδονται από την 1/2/2019.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 4241/127-30.1.2019 σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Ειδικότερα:

➢ Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 650 ευρώ τον μήνα μεικτά, από τα 586,08 ευρώ (αύξηση 11%).

➢ Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά, από τα 26,18 ευρώ (αύξηση 11%).

➢ Ο υποκατώτατος μισθός καταργείται. Ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 650 ευρώ/μήνα μεικτά, από τα 510,95 ευρώ (αύξηση 27%).

➢ Το υποκατώτατο ημερομίσθιο καταργείται. Το κατώτατο ημερομίσθιο και για τους νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 29,04 ευρώ/ημέρα μεικτά, από τα 22,83 ευρώ (αύξηση 27%).

Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.

Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από τα 360€ στα 400€.

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας αυξάνεται από τα 586,08€ στα 650€.

Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Σημειώνεται ότι, λόγω της αύξησης του βασικού μισθού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί και η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλουν, δεδομένου ότι υπολογίζεται επί του κατώτατου βασικού μισθού. Η αύξηση αυτή θα έχει επιβάρυνση στις εισφορές όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αμειβομένων με μπλοκάκι, δεδομένου ότι οι κατώτατες εισφορές των επαγγελματιών υπολογίζονται ως ποσοστό επί του μεικτού κατώτατου μισθού άγαμου ανειδίκευτου εργάτη. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επηρεάσει και το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών καθόσον και αυτές υπολογίζονται ως το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ «ΕΡΓΑΝΗ» 

Παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Με απόφασή του σε πρότυπη δίκη το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 89/2019 Τμήμα Β) έκρινε ότι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, όμως διέκοψαν την εν λόγω επαγγελματική τους δραστηριότητα και εν συνεχεία έκαναν έναρξη σε διαφορετικό επάγγελμα, θεωρούνται νέοι και εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαλλαγή αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του αν η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και ανεξαρτήτως του αν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.


Μπορείτε να κατεβάσετε το Tax-i σε αρχείο pdf εδώ.

This website uses cookies to improve your experience, as well as for advertising purposes. By using our website and agreeing to this policy, you are accepting the use of cookies.

Accept