NEWSROOM

Πότε η πώληση ακινήτου φορολογείται ως επιχείρησηΩς γνωστόν έως την 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο, δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση ενός ακινήτου (οικοπέδου, διαμερίσματος, αγροτεμάχιου, κλπ.) ενδέχεται να φορολογηθεί βαρύτατα, εφόσον η αγοραπωλησία θεωρηθεί ότι συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει του άρθρου 21 του ΚΦΕ.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι, κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή, καθώς και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή». Η κερδοσκοπική πρόθεση (πρόθεση μεταπώλησης) πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο που περιέρχεται στην κυριότητα του φορολογουμένου το περιουσιακό στοιχείο που πρόκειται να πωληθεί. Συνεπώς, το κέρδος που προκύπτει από αυτήν φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προβλέπεται δε ρητά ότι, σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός διαστήματος δύο ετών τεκμαίρεται ότι συνιστούν συστηματική διενέργεια πράξεων, άρα επιχειρηματική συναλλαγή. Κατ’ εξαίρεση, με βάση πρόσφατη τροποποίηση του νόμου,  κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη η πράξη πώλησης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών.

Συνεπώς, η πώληση από φυσικό πρόσωπο ενός ακινήτου που έχει αποκτηθεί π.χ. από γονική παροχή ή κληρονομία ή το οποίο έχει διακρατηθεί για μια 5ετία δεν συνιστά επιχειρηματική συναλλαγή και δεν φορολογείται ως τέτοια.
 
Εάν μια αγοραπωλησία ακινήτου θεωρηθεί ως επιχειρηματική συναλλαγή, το κέρδος που θα προκύψει από αυτήν φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ, συναθροιζόμενο με τυχόν εισοδήματα του φορολογουμένου από μισθούς και συντάξεις, δηλαδή με 44% αν το κέρδος είναι πάνω από 40.000€. Επιβαρύνεται δε και με έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και με τις ανάλογες προσαυξήσεις (πρόστιμο και μηνιαίο επιτόκιο), αν διαπιστωθεί μετά από φορολογικό έλεγχο.

Η ανωτέρω διάταξη (παρόμοια υπήρχε και στον προϊσχύοντα ΚΦΕ) είναι αρκετά ασαφής και αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες κρίσεις από τις φορολογικές αρχές, αφού δεν θέτει συγκεκριμένα κριτήρια και συνθήκες υπό τις οποίες μια πράξη επί ακινήτου, ειδικά όταν αυτή είναι μεμονωμένη, μπορεί να θεωρηθεί ως «επιχειρηματική» συναλλαγή. Από την άλλη, το κριτήριο «του σκοπού της επίτευξης κέρδους» κατά την διενέργεια μια πράξης, όντας γενικό και αόριστο, θα πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά από τους φορολογικούς ελεγκτές, όπως και όλες οι φορολογικές διατάξεις που θέτουν υποχρεώσεις και βάρη στους φορολογουμένους. Η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να εξειδικεύσει μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων και να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα επί της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να μην παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ασφάλειας δικαίου και της εύλογης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

Ενδεικτικά από την σχετική νομολογία και από αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε., αξίζει να σημειωθούν τα εξής: Μπορεί να θεωρηθούν ως επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από δύο συναλλαγές επί ακινήτων αν γίνουν εντός διετίας, π.χ. αγορά κτήματος από φυσικά πρόσωπα, αναδιανομή μεταξύ τους και πώληση τους ή ανέγερση διαμερισμάτων από ένα φυσικό πρόσωπο και πώληση τριών εξ αυτών, εντός διετίας.

Σε ότι αφορά το χαρακτηρισμό ως επιχειρηματικής συναλλαγής  «μεμονωμένης» ή «συμπτωματικής» πράξης (π.χ. αγορά αγροτεμαχίου και πώληση), το σημαντικότερο κριτήριο είναι αν πρόκειται για αξιοποίηση περιουσίας ή αντίθετα εάν η πράξη αυτή αποσκοπούσε στην επίτευξη κέρδους. Γενικά, παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της απόκτησης και της πώλησης, το τίμημα πώλησης σε σχέση με το κόστος αγοράς, η κερδοσκοπική πρόθεση, η οποία συνάγεται από τα πραγματικά περιστατικά, κλπ.

Η πρόσφατη απόφασή του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ 2261/2020 έκρινε ότι δεν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων, από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά (ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας) και εν συνεχεία πώληση ακινήτων.


Τζ. Πάνου
Δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα Καθημερινή στις 15/05/2022