NEWSROOM

Επιστροφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής: Τι ισχύει για χρονοδιαγράμματα, εκπτώσεις και πρόστιμα



Η ώρα της επιστροφής έφτασε για τους 605.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις δικαιούχους των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, κλείνοντας τον κύκλο του μέτρου.
Συγκεκριμένα, οι σχετικές ειδοποιήσεις που αφορούν για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού έχουν ήδη αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, ενώ οι δικαιούχοι έχουν λάβει και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

Αν μια επιχείρηση είχε επιδοτηθεί και από τους επτά κύκλους, θα λάβει αντίστοιχα  επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει ένα διαφορετικό εκκαθαριστικό για τον κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής που έχει λάβει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση. Με άλλα λόγια, αν μια επιχείρηση είχε επιδοτηθεί  και από τους επτά κύκλους, λαμβάνοντας τα αντίστοιχα δάνεια, θα λάβει επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλή Αν πάλι έχει συμμετάσχει σε πέντε, θα λάβει πέντε ταυτότητες πληρωμής κοκ.
Μάλιστα, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ θα αναρτηθεί ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Έτσι, ο κάθε φορολογούμενος θα γνωρίζει πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώσει και γιατί, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Αρχή, σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάτι δεν ισχύει.

Εξόφληση με έκπτωση έως 15%

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, παρέχεται  επιπλέον έκπτωση 15%  επί του ποσού της οφειλής  αυξάνοντας ουσιαστικά το τελικό ποσό  της ενίσχυσης.

Αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29η Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα εξοφλήσουν τη συνολική οφειλή εφάπαξ ή αν θα το κάνουν σε 96 άτοκες δόσεις. Στην πρώτη περίπτωση, αν δηλαδή εξοφλήσουν  εφάπαξ, απολαμβάνουν επιπλέον έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, η οποία έρχεται και προστίθεται στο ήδη υπάρχον «κούρεμα» της ενίσχυσης.
Σε κάθε περίπτωση, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή με τους τρόπους που προβλέπονται από το σύστημα myAADE συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

Προσοχή στις προϋποθέσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με τον υπολογισμό του προς επιστροφή ποσού, η ΑΑΔΕ διενεργεί και τους σχετικούς ελέγχους ώστε να επιβεβαιώσει ότι εκείνοι που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή το έκαναν σύννομα και με βάση τα σωστά στοιχεία της επιχείρησής τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, προβλέπονται πρόστιμα, που περιλαμβάνουν τόσο την επιστροφή όλου του ποσού όσο και την επιβολή τόκων.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εκπλήρωση του κριτηρίου του τζίρου διενεργείται αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από διασταυρώσεις στοιχείων που προέρχονται τόσο από το «φορολογικό αρχείο» και τις υποβληθείσες δηλώσεις των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων όσο και από πληροφορίες από τρίτους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ουσιαστικό κριτήριο εκπλήρωσης των προϋποθέσεων είναι η διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών. Και αυτό γιατί στόχος  της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ήταν η προστασία και διατήρηση των  θέσεων εργασίας, αποτρέποντας τις επιχειρήσεις από το να απολύσουν εργαζόμενους δίχως να τους αντικαταστήσουν.

Οι ποινές

Για τις περιπτώσεις  των επιχειρήσεων που είτε δήλωσαν πλασματικό τζίρο είτε μείωσαν τις θέσεις εργασίας, το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Επίσης προβλέπεται πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Τέλος, αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος και εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του εντόκως.