Διαχείριση και Επεξεργασία Μισθοδοσίας

Το AS network έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πάνω από 150 επιχειρήσεων και διαχειρίζεται τις μισθοδοσίες συνολικού προσωπικού 16.000 ατόμων. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας οφείλεται στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και προσήλωσης των στελεχών μας, τα οποία:

 • Διασφαλίζουν εχεμύθεια
 • Καταρτίζουν μισθοδοσίες έγκαιρα και σωστά
 • Καλύπτουν εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα
 • Επαγρυπνούν και διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις, στη φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία,
 • Παρέχουν δυνατότητα on line σύνδεσης των πελατών μας

Υπεύθυνα, αξιόπιστα και με πραγματικά χαμηλό κόστος αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας:

Μισθοδοσία

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας
 • Αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί / ημερομίσθιοι / ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κλπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Σύνταξη και υποβολή προς τον ΟΑΕΔ εντύπων καταγγελίας σύμβασης
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης
 • Παρακολούθηση τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς, προϋπολογισμοί αποδοχών των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοση βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή έναρξης υποκαταστημάτων

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
 • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Συμφωνία καταστάσεων παρακρατούμενων φόρων αποζημίωσης
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,24 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος

Μετά από επιτόπιο Διαγνωστικό Έλεγχο ενημερώνεστε, με τεκμηριωμένη έκθεση, κατά πόσο η επιχείρησή σας έχει σωστά οργανωμένο Τμήμα Μισθοδοσίας. Παράλληλα διασφαλίζουμε ότι: 

 • Υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ
 • Οι ατομικές συμβάσεις είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία
 • Υπάρχει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και λοιπές υποχρεώσεις των τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Τηρούνται οι διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών

Διοικητική Υποστήριξη Τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών προσωπικού
 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας
 • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών προσωπικού
 • Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βαγγέλης Φάκος

Managing Partner & Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής AS network & Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE

Ειρήνη Μανιατοπούλου

Partner του AS network, Διευθύντρια Τμήματος Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ένα cookie προτίμησης (επιλογή γλώσσας) και τρία cookies ανάλυσης της Google. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά για την πλοήγησή σας, είναι απενεργοποιημένα και μπορείτε, κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσής σας, να τα αποδεχθείτε ή να τα απορρίψετε. Aνά πάσα στιγμή μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies, πατώντας στην ενότητα “Cookies” στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.


Αποδοχή όλων Απόρριψη όλων Ρυθμίσεις