Διαχείριση και Επεξεργασία Μισθοδοσίας

Το AS network έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πάνω από 150 επιχειρήσεων και διαχειρίζεται τις μισθοδοσίες συνολικού προσωπικού 16.000 ατόμων. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας οφείλεται στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και προσήλωσης των στελεχών μας, τα οποία:

 • Διασφαλίζουν εχεμύθεια
 • Καταρτίζουν μισθοδοσίες έγκαιρα και σωστά
 • Καλύπτουν εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα
 • Επαγρυπνούν και διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις, στη φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία,
 • Παρέχουν δυνατότητα on line σύνδεσης των πελατών μας

Υπεύθυνα, αξιόπιστα και με πραγματικά χαμηλό κόστος αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας:

Μισθοδοσία

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας
 • Αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί / ημερομίσθιοι / ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κλπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Σύνταξη και υποβολή προς τον ΟΑΕΔ εντύπων καταγγελίας σύμβασης
 • Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης
 • Παρακολούθηση τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς, προϋπολογισμοί αποδοχών των εργαζομένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοση βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας ή έναρξης υποκαταστημάτων

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
 • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Συμφωνία καταστάσεων παρακρατούμενων φόρων αποζημίωσης
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,24 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος

Μετά από επιτόπιο Διαγνωστικό Έλεγχο ενημερώνεστε, με τεκμηριωμένη έκθεση, κατά πόσο η επιχείρησή σας έχει σωστά οργανωμένο Τμήμα Μισθοδοσίας. Παράλληλα διασφαλίζουμε ότι: 

 • Υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ
 • Οι ατομικές συμβάσεις είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία
 • Υπάρχει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων και λοιπές υποχρεώσεις των τυχόν εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Τηρούνται οι διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων και υπερωριών

Διοικητική Υποστήριξη Τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών προσωπικού
 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας
 • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών προσωπικού
 • Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βαγγέλης Φάκος

Managing Partner & Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής AS network & Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE

Ειρήνη Μανιατοπούλου

Partner του AS network, Διευθύντρια Τμήματος Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση βελτιωμένης εμπειρίας πλοήγησης.


Αποδοχή όλων Ρυθμίσεις Απορρήτου-Cookies